NORSK ALMENNINGSFORBUNDS JUBILEUMSTIPEND

JUBILEUMSTIPEND TIL MASTEROPPGAVER  MED TEMA RELATERT TIL BYGDEALLMENNINGER

I anledning forbundets 100 årsjubileum, ønsker  vi å premiere masteroppgaver skrevet av studenter ved NMBU og jus-studiet ved UiO.  Oppgavene kan være innenfor en rekke fagområder, som skogfag, naturforvalting, naturbasert reiseliv og friluftsliv, økonomisk-administrative fag  og landskapsfag samt eiendomsfag.  Kravet er  at oppgavene må omhandle problemstillinger relatert til forvaltning og drift av bygdeallmenninger i tillegg til problemstillinger rundt eiendomsrettigheter, bruksrettigheter og jordskifte i bygdeallmenninger.

Det vil bli gitt inntil tre stipendier, der ett vil være på 50.000,- kroner og to på 25.000,- kroner hver.  

Norsk Allmenningsforbund er samarbeidsorganisasjon for bygdeallmenningene i Norge.  Bygdeallmenningene forvalter store utmarkseiendommer på Østlandet, Gudbrandsdalen og i Trøndelag på til sammen 7,5 millioner dekar, hvorav 2 millioner dekar er produktiv skog.   Medlemmene i Norsk Allmenningsforbund har i dag 11.500 bruksberettigede.

Oppgavene må sendes Norsk Almenningsforbund etter at de er fullført og godkjent ved sine respektive institutter.  Oppgavene vil bli vurdert og premiert etter innstilling fra en uavhengig fagkomité.

Oppgaver levert og godkjent fram til og med høstsemesteret 2021 er aktuelle for premiering. 

Kontakt: Sæbjørn Forberg, forbundssekretær

E-post: forberg@nalf.no

Telefon: 901 50 082